Huurvoorwaarden

Art. 1. Definities
Jachtwerf: Jachtwerf Möllers gevestigd te Buitenkaag, Huigsloterdijk 412.
Verhuurder: de jachtwerf die goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt.
Huurder: hij die op wiens naam het gehuurde bij verhuurder geregistreerd staat.
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling goederen ter beschikking te stellen en waarbij de huurder zich verbindt de huurvoorwaarden van 01-04-2020 te accepteren. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn.

Art.2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarde zijn van toepassing op het moment dat de huurder aangeeft gebruik te willen maken van de door de verhuurder aangeboden diensten.

Art.3. Aansprakelijkheid
1/ De verhuurder is niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de door de huurder aan boord gebrachte goederen.
2/ Schade op welke wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid of opzet van huurder, blijft volledig voor de rekening van de huurder. Artikel 7 is dan niet van toepassing.

Art.4. Huurtermijn
De termijn van huur verloopt zoals door verhuurder en huurder overeengekomen. Wanneer de termijn om welke reden dan ook langer is dan afgesproken dient door de huurder hiervoor een extra vergoeding te worden betaald.

Art.5. Verhuurder.
1/ De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet met de in de overeenkomst genoemde extra’s in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Indien bij het in ontvangst nemen van het vaartuig blijkt dat er schade of een mankement aan het gehuurde is, dient huurder dit onmiddellijk te melden aan verhuurder.
2/ Verhuurder heeft het recht, indien blijkt dat de huurder niet over voldoende vaarvaardigheid beschikt, het gehuurde vaartuig te doen laten terugkeren naar de plaats van vertrek. Huurder heeft dan GEEN recht op restitutie.
3/ Verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden terug te keren naar de plaats van vertrek dan wel naar een aangewezen afmeerplaats te varen.

Art.6 Huurder.
1/ De huurder heeft het gebruiksrecht van het door hem gehuurde vaartuig en neemt het daartoe op het afgesproken tijdstip in ontvangst.
2/ Voor afvaart controleert huurder het vaartuig op schade en aanwezige inventaris en meldt gebreken onverwijld aan verhuurder.
3/ De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming (ook qua aantal opvarenden) te gebruiken. 4/ Huurder ziet erop toe dat de stuurman van het gehuurde vaartuig zich houdt aan de wettelijke regels. Het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen is verboden.
5/ De huurder wordt geacht over voldoende vaarvaardigheid te beschikken en dient minimaal de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
6/ Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig, in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen, op de overeengekomen plaats en tijd aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden. Als huurder het vaartuig in geval van nood moet verlaten, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
7/ Het is de huurder verboden het vaartuig ter beschikking te stellen aan derden of onder te verhuren. 8/ Huurder blijft verantwoordelijk voor het vaartuig tot het moment hij deze aan het einde van de huur periode persoonlijk bij verhuurder heeft overgedragen.
9/ Wij verhuren zonder overleg geen sloepen voor vrijgezellenfeesten. Bij overleg en akkoord, wordt de borg € 500,-.
10/ Het is niet toegestaan zonder overleg naar Amsterdam te gaan. Bij overleg en akkoord, wordt de borg € 500,-. Bij evenementen is Amsterdam per definitie niet toegestaan.
11/ Door ondertekening van de overeenkomst van de verhuur verklaart de huurder zich er mee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, dat door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden. Bij het maken van de kopie wordt de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) afgeschermd door middel van een ID-mal.

Art.7 Verzekering en eigenrisico.
Verhuurder draagt zorg voor een WA verzekering van het vaartuig waarbij de eigenrisico voor huurder € 250,– bedraagt. Deze € 250, — ( borg) dient bij schade aan eigen boot of aan derden ten aller tijde te worden voldaan. Mocht blijken dat de schade te verhalen valt op derden dan krijgt huurder de € 250, — eigenrisico terug.

Art. 8 Reservering.
1/ Huurder kan het vaartuig zowel telefonisch, online via onze website www.varenopdekaag.nl als in persoon reserveren.
2/ Het vaartuig dient bij dag verhuur op de dag van huur voor 10.30 uur af te halen, daarna heeft verhuurder het recht deze aan derden te verhuren.
3/ Indien het gereserveerde vaartuig, om welke reden dan ook, niet voor verhuur beschikbaar is, kan huurder aan zijn reservering geen rechten ontlenen 4/Mankementen die binnen 2 uur gerepareerd of vervangen kunnen worden geven geen recht tot reductie van de huursom.

Art.9 Omslaan cq slepen
Indien huurder door welke omstandigheden dan ook met het vaartuig omslaat, worden er kosten in rekening gebracht voor het slepen en schade aan het vaartuig met een minimum van € 100,–

Art 10 Annuleren
1/ Bij slecht weer zoals harde wind 5bft >, langdurige regen of temperatuur van 15gr< kunt u kosteloos en in overleg met verhuurder de reservering verzetten naar een andere datum. 2/ In geval van annulering door overmacht mag de huurder aan verhuurder een verzoek doen om kosteloos om te boeken. Overigens moet huurder bewijs aanleveren aan verhuurder.

Art.11 Betaling en borg
1/ Betaling vindt vooraf plaats tenzij anders overeengekomen.
2/ Reclames over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij de jachtwerf te worden ingediend.
3/ Betalingen worden nimmer gerestitueerd. 4/ De huursom en borg dient bij het ophalen van de huurboot te worden voldaan. Dit kan contant of per pin. Bij een pin betaling van de borg zal deze, na het in dezelfde staat als bij aanvang huurperiode inleveren van de boot, retour worden gepind.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Google Analytics

Google Analytics